Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Algemeen en definities

    1. BV Gezonder Leven, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Hogekouterstraaat 25, 9030 Mariakerke (gent) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1006.441.019, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door Heleen Becuwe, (hierna “Gezonder Leven” genoemd)

E-mailadres: info@heleenbecuwe.be

Telefoonnummer: 0496/42.18.26

Website: heleenbecuwe.be

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Aanbod: Alle offertes of aanbiedingen gedaan via e-mail, de Website, of social media uitgaande van Gezonder Leven.

(2) Algemene Voorwaarden: huidige algemene voorwaarden

(3) Consument: de consument (in de zin van artikel 1,2° van het Wetboek Economisch Recht) die een overeenkomst afsluit met Gezonder Leven en hierdoor de Algemene Voorwaarden aanvaardt. 

(4) Dienst(en): één-op-één consults, lezingen, webinars, groepstrajecten, podcasts, alsook samenwerkingen met bedrijven en ondersteuning van therapeuten rond voeding, zelfzorg, beweging, slaap, sociale contacten, ademhaling, levensstijl in het algemeen. 

(5)Dienstverlener: Heleen Becuwe of een aangestelde die de Dienst(en) zal leveren in naam en voor rekening van Gezonder Leven.

(6) Klant: Iedere natuurlijke persoon – al dan niet in hoedanigheid van Consument, of een rechtspersoon die een Dienst afneemt van Gezonder Leven.

(7) Online Dienst: online cursus, online e-book, etc. (i.e. digitale inhoud cfr. artikel 1701/1, 1° O.BW.) 

(8) Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en Gezonder Leven. De Overeenkomst bestaat uit het door de Klant voor aanvaarding ondertekende Aanbod en deze Algemene Voorwaarden.

(9) Partijen: Gezonder Leven en de Klant samen.

(10) Product(en): Producten (met uitzondering van de Online Dienst(en)) die de Klant aankoopt bij Gezonder Leven.

(11) Schriftelijk: de communicatie via e-mail of via een al of niet een aangetekende brief 

(12) Vertrouwelijke Informatie: alle informatie en gegevens waarvan de Dienstverlener, al dan niet via de Klant, heeft kennisgenomen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.

(13) Website: heleenbecuwe.be

Artikel 2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen Partijen en sluiten de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uit. 

Elke Overeenkomst, van welke aard dan ook, tussen de Klant en Gezonder Leven wordt aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen.  

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze voorafgaandelijk en uitdrukkelijk Schriftelijk werden overeengekomen.  

Artikel 3. Verbintenissen

3.1 Gezonder Leven is door de aard van de dienstverlening gehouden tot inspannings- of middelenverbintenissen en zal dus naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en de regels van de kunst de Dienst(en) verlenen. 

3.2 De Klant verbindt er zich toe Gezonder Leven en de Dienstverlener zo snel als redelijkerwijze mogelijk op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is voor de uitvoering van de Dienst. 

3.3 De Klant is ertoe gehouden de richtlijnen, meegegeven door Gezonder Leven, stipt op te volgen. Het niet-naleven ervan, kan het eindresultaat mogelijks nadelig beïnvloeden.

3.4 In het kader van één-op-één consult, bevestigt de Klant zich steeds stipt aan de afspraken te houden en aanwezig te zullen zijn op het opgegeven uur. De Klant aanvaardt dat het niet respecteren van het aanvangstijdstip tot gevolg kan hebben dat de Diensten niet in totaliteit kunnen worden afgerond, hetgeen het eindresultaat eveneens nadelig kan beïnvloeden.

3.5 De Klant aanvaardt bovendien dat Gezonder Leven, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar Diensten geheel of gedeeltelijk kan schorsen of zelfs de Overeenkomst kan beëindigen, indien de Klant haar wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder, doch niet beperkt, haar betalingsverplichting) niet (tijdig) nakomt.

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1 Gezonder Leven kan bij het vervullen van de Diensten een beroep doen op de diensten van derden indien zij dit nuttig of noodzakelijk acht. 

Artikel 5. Aanbod en levering

5.1 Gezonder Leven doet steeds een aanbod van haar (Online) Diensten via e-mail, Website of via social media.

Elk aanbod is bindend binnen de tijdspanne aangegeven in het Aanbod of indien er niks werd bepaald, 14 kalenderdagen volgend op de datum van het Aanbod. Het is slechts geldig tot de Klant tot wie het Aanbod is gericht en enkel voor de Diensten, specifiek opgenomen in het Aanbod.

5.2 Intakegesprekken voor één-op-één consults kunnen door de Klant worden aangevraagd via het formulier beschikbaar op de Website, waarna een afspraak, dan wel doorverwijzing plaatsvindt. Vervolgafspraken worden volgend op het intakegesprek ingepland of via de module waarbij de Klant toegang krijgt tot de agenda van Gezonder Leven. 

5.3 Om een bestelling te plaatsen voor een Product of een Online Dienst, kiest de Klant, al naar gelang het geval – het Product of de Online Dienst op de Website. De Klant vult de gevraagde gegevens en controleert de juistheid ervan. 

De Klant wordt via de bestelpagina automatisch doorgelinkt naar de bestelpagina, nadat de Klant de bestelling en gegevens heeft geverifieerd en bevestigd. 

5.4 Van zodra Gezonder Leven de bevestiging van betaling heeft ontvangen, krijgt de Klant automatisch een bevestigingsmail met inbegrip van een samenvatting van de bestelling. 

5.5. Gezonder Leven verleent de Klant toegang tot de Online Dienst binnen de achtenveertig (48) uur na aankoop, tenzij uitdrukkelijk anders meegedeeld in het Aanbod. 

5.6 Producten worden geleverd binnen de veertien (14) kalenderdagen na aankoop, tenzij anders vermeld. 

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief alle belastingen.

6.2 Eventuele kosten voor levering van een Product zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, rekening houdende met de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde Producten. 

De totale prijs, inclusief leveringskosten en taksen dient volledig te worden betaald door de Klant voorafgaand aan de levering van het Product.

6.3 Gezonder Leven verleent pas toegang tot de Online Dienst na volledige betaling van de prijs

6.4 De Klant die een Online Dienst aankoopt, zal pas toegang worden verleend tot de Online Dienst, na ontvangst van de gehele betaling.  

6.5 Een één-op-een consult dient steeds voorafgaand aan de datum van het gesprek volledig door de Klant te worden betaald.

6.6 Wanneer Gezonder Leven wordt gevraagd om lezingen, workshops op locatie, groepstrajecten of enige andere Dienst op locatie te geven, zijn de in de Overeenkomst vermelde prijzen steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatse, tenzij anders aangegeven.  

6.7 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Dienst(en) en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. Gezonder Leven zal op eenvoudig verzoek per mail de geldende tarieven aan de Klant overmaken.

6.8 Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Klant de factuur (gedeeltelijk) betwist, schort dit de betaling van het onbetwiste gedeelte van de factuur niet op. 

6.9 Indien de Klant een Consument is: In geval van niet tijdige betaling zal Gezonder Leven op de vervaldatum een kosteloze eerste ingebrekestelling versturen naar de Klant. Indien na het verlopen van de termijn zoals werd bepaald in deze ingebrekestelling de Klant nog niet is overgegaan tot betaling zal het openstaande saldo worden vermeerderd met een schadevergoeding gelijk aan 20 EUR.

Er zal bijkomend ook een wettelijke interest worden aangerekend op het openstaande saldo vanaf de verzenddatum van de tweede ingebrekestelling. 

6.10 Indien de Klant geen consument is: Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling,  verwijlinterest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag aan de rentevoet(en) bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand die van toepassing is (zijn) tijdens de periode tussen de datum waarop de Dienst(en) werd(en) geleverd en de datum van effectieve betaling.  Eveneens is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 50 EUR) onverminderd het recht van Gezonder Leven om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 

6.11 Daarnaast is Gezonder Leven bij niet of niet-tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Klant op te schorten, zonder dat Gezonder Leven aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.  De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Klant.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

7.1 De Overeenkomst tussen Gezonder Leven en de Klant is van bepaalde duur behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen. 

7.2 Een Overeenkomst van bepaalde duur kan door de Klant niet voortijdig worden beëindigd dan met betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het totaal te betalen bedrag. 

7.3 Eén-op-één consults kunnen door de Klant Schriftelijk of telefonisch worden verplaatst, zonder dat enige vergoeding door Gezonder Leven wordt aangerekend, tot vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de ingeplande afspraak. Ingeval van laattijdige kennisgeving door de Klant ziet Gezonder Leven zich verplicht de afspraak alsnog aan te rekenen aan de Klant. 

7.4 Indien de Klant een beroep doet op Gezonder Leven, voor het geven van een lezing, een workshop, een groepstraject, of enige andere Dienst, en deze de Overeenkomst opzegt tot 14 kalenderdagen voor de datum waarop volgens de Overeenkomst de Dienst(en) moet(en) geleverd worden, zal Gezonder Leven 50% van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs en de reeds gemaakte kosten aan de Klant in rekening brengen. Bij een opzeg vanaf 14 kalenderdagen voor de datum waarop volgens de Overeenkomst de Dienst(en) moet(en) geleverd worden zal de Klant 75% van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs en de reeds gemaakte kosten verschuldigd zijn aan Gezonder Leven.

Indien de Klant de datum waarop volgens de Overeenkomst de Dienst(en) moet(en) geleverd worden wil wijzigen dient hij dit onmiddellijk mee te delen aan Gezonder Leven. 

  • Indien Gezonder Leven de in de Overeenkomst vastgelegde Dienst(en) kan leveren op de nieuwe datum behoudt Gezonder Leven zich het recht voor om een bijkomende vergoeding in rekening te brengen ten bedrage van tweehonderd (200) EUR.
  • Indien Gezonder Leven de in de Overeenkomst vastgelegde Dienst(en) niet kan leveren op de nieuwe datum blijft de Klant 75% van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs verschuldigd aan Gezonder Leven. 

7.5 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen veertien (14) kalenderdagen alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen of te schorsen zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Klant de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Gezonder Leven om die reden de samenwerking stopzet, dan blijft alsnog de totale prijs verschuldigd aan Gezonder Leven.

Indien Gezonder Leven de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en de Klant om deze reden de samenwerking stopzet, is Gezonder Leven een schadevergoeding aan de Klant verschuldigd, gelijk aan het bedrag dat werd betaald door de Klant, voor de Diensten waarop de tekortkoming betrekking heeft.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument die Producten of (Online) Diensten op afstand bij Gezonder Leven bestelt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de Producten of Diensten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om Gezonder Leven ervan in kennis te stellen dat hij/zij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

8.2 De Consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van de verklaring in de bijlage van huidige Algemene Voorwaarden of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de Overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

8.3 De Consument moet de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij/zij de beslissing om de Overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar Gezonder Leven.

8.4 Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Gezonder Leven zich het recht voor om de Consument aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van het Product die het gevolg is van het gebruik van het Product, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. 

8.5 Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het Product zijn exclusief ten laste van de Consument.

8.6 Indien de Klant de Overeenkomst herroept zal Gezonder Leven alle tot op dat moment ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten terugbetalen, en dit binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Gezonder Leven op de hoogte werd gesteld van de beslissing om de Overeenkomst te herroepen. In het geval van een aankoop van een Product kan Gezonder Leven wachten met de terugbetaling totdat alle Producten terug door haar in ontvangst werden genomen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat de goederen verzonden werden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

8.7 Gezonder Leven zal de gelden aan de Consument terugstorten met hetzelfde betaalmiddel en op dezelfde rekening als die van de oorspronkelijke transactie. 

8.8 Indien de Consument een Online Dienst of Dienst aankoopt waarbij zij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Online Dienst of waarbij de Dienst zal worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, erkent zij, in overeenstemming met artikel VI. 53, 13° WER, uitdrukkelijk haar herroepingsrecht te verliezen omdat zij wenst dat de uitvoering of levering plaatsvindt tijdens het herroepingsrecht.

Artikel 9. Wettelijke garantie

A. ONLINE DIENSTEN

9.1 Gezonder Leven is ten aanzien van de Consument aansprakelijk voor conformiteitsgebreken aan Online Diensten die aan het licht komen binnen de twee jaar na de levering. 

9.2 De Consument is ertoe gehouden Gezonder Leven Schriftelijk en binnen een termijn van maximaal twee (2) maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.

9.3 Bij een conformiteitsgebrek dat zich voordoet binnen één (1) jaar na de levering van de Online Dienst komt het aan de Consument toe om te bewijzen dat het gebrek bestond bij de levering van de Online Diensten.

9.4 De rechtsvordering van de Consument verjaart na verloop van 1 jaar vanaf de dag waarop het conformiteitsgebrek werd vastgesteld.

9.5 In geval van een conformiteitsgebrek aan een Online Dienst heeft de Consument het recht de digitale inhoud of digitale dienst conform te laten maken (tenzij de gekozen remedie onmogelijk is of in vergelijking met de andere remedies voor Gezonder Leven onevenredige kosten met zich mee zou brengen), een evenredige prijsvermindering te krijgen, of de Overeenkomst te ontbinden volgens de in de artikelen 1701/11 en 1701/12 O. BW bepaalde voorwaarden.

B. OVERIGE DIENSTEN EN PRODUCTEN

9.6 In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Oud Burgerlijk Wetboek, is Gezonder Leven ertoe gehouden de Producten te vrijwaren tegen de verborgen gebreken die de Producten ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Klant, indien hij het gebrek had gekend, de producten niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

9.7 In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de Klant binnen een korte termijn op te treden, in overeenstemming met artikel 1648 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De Klant zal de keuze hebben om ofwel het door een verborgen gebrek aangetaste Product terug te geven tegen integrale terugbetaling van de prijs, ofwel het Product behouden mits gedeeltelijke terugbetaling van de prijs.

9.9 In overeenstemming met artikel 1694quater van het Oud Burgerlijk Wetboek beschikt de Consument voorts ook over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het Product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering.  Deze garantie bestaat uit de, voor de Consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte Producten.

9.10 Echter, indien de herstelling of de vervanging voor Gezonder Leven onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de Consument zou teweegbrengen, kan door Gezonder Leven een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de Consument worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte Producten door de Consument.

9.11 De Consument is ertoe gehouden Gezonder Leven Schriftelijk en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.

9.12 Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van Gezonder Leven.

9.13 In geval van schade, diefstal of verlies van een Product dat ter herstelling werd ingeleverd, is de aansprakelijkheid van Gezonder Leven te allen tijde beperkt tot de verkoopprijs van het Product. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.2 Partijen hebben geen andere verplichtingen dan deze opgenomen in deze Overeenkomst. Gezonder Leven is bovendien enkel aansprakelijk in geval van bedrog, grove fout of opzettelijke fout (met uitzondering van de wettelijke garantie als bepaald in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden).

10.2 De Overeenkomst bevat voor Gezonder Leven steeds inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen. Gezonder Leven zal steeds haar uiterste best doen om de Diensten correct te leveren en het beste resultaat na te streven. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de Klant beoogde resultaat niet werd behaald. 

10.3 In de hypothese waarin de Klant het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van Gezonder Leven aantoont, is de schade waarop de Klant aanspraak kan maken beperkt tot de directe, materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan Gezonder Leven wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan vijfenzeventig (75) % (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de Klant betaald werd in uitvoering van de Overeenkomst. Gezonder Leven kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van – doch niet beperkt – winstderving, personeelskosten, omzetverlies, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

10.4 De adviezen gegeven tijdens lezingen, workshops, e-cursussen, e-books, boeken, groepstrajecten, edm. vormen geen vervanging voor persoonlijk en medisch advies. De Klant is bovendien zelf verantwoordelijk voor het al dan niet en correct implementeren van de adviezen.  

Artikel 11. Overmacht

11.1 Elke overmachtssituatie bevrijdt de in gebreke blijvende partij, die zich op een overmachtssituatie beroept, van haar aansprakelijkheid wegens niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. Onder overmachtssituatie wordt onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen: oorlog, oproer, staking, pandemie, epidemie, ziekte, quarantainemaatregelen, brand, overheidsmaatregelen, storm, explosies, natuur- rampen, aardbevingen, hacking en cyberaanvallen, internet- en andere telecommunicatieproblemen, ziekte of werkonbekwaamheid van Heleen Becuwe, …

11.2 Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal de in gebreke blijvende Partij dit Schriftelijk laten weten aan haar wederpartij binnen de vijf (5) werkdagen na het optreden van de overmachtssituatie. 

11.3 In dat geval worden de verplichtingen van de Partijen tijdelijk opgeschort totdat de overmachtssituatie voorbij is. Tijdens deze (opschortings-)periode zullen de Partijen alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Zij zullen te goeder trouw onderhandelen over de nakoming van hun respectieve verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

Indien de overmachtssituatie langer dan zes (6) maanden zou duren, kunnen beide Partijen de Overeenkomst Schriftelijk beëindigen, zonder dat een rechterlijke tussenkomst of de betaling van een schadevergoeding aan de andere Partij vereist is.

De Klant blijft er evenwel toe gehouden de reeds geleverde Diensten, alsook de reeds door Gezonder Leven gemaakte kosten te vergoeden. 

Artikel 12. Intellectuele Eigendom

12.1 De Klant aanvaardt dat alle door Gezonder Leven gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen, beelden en video’s (kortom alle informatie en inhoud gebruikt in het kader van de verlening van de Diensten) eigendom zijn van Gezonder Leven en deze beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. De Klant mag deze intellectuele eigendom niet verspreiden, commercialiseren of verkopen aan derden, tenzij hieromtrent uitdrukkelijk andersluidende afspraken werden gemaakt tussen Partijen. 

13.2 Gezonder Leven kent aan de Klant een persoonlijke en niet-overdraagbare gebruikslicentie toe om de inhoud van de Online Diensten of Diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, of de doeleinden zoals bepaald in de Overeenkomst en dit voor de duurtijd zoals bepaald tussen Partijen. 

13.3 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten, alsook het portretrecht. 

13. Geheimhouding

13.1 Partijen zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht. Gezonder Leven verplicht zich tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie die zij van de Klant. De Klant verplicht zich tot geheimhouding van de door Gezonder Leven gehanteerde de aanpak en werkwijze en van de inhoud van de Overeenkomst en de inhoud van de Diensten.

13.2 De geheimhoudingsplicht vervalt enerzijds indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak één van beide Partijen verplicht wordt de Vertrouwelijke Informatie aan derden te verstrekken. 

Artikel 14. Gegevensbeschermingsbeleid

12.1 Gezonder Leven is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

12.2 Voor meer informatie verwijst Gezonder Leven naar haar Privacyverklaring op de Website die integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15. Online Diensten

15.1 De toegang tot de Online Diensten is persoonlijk. Account- en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

15.2 Bij een vermoeden dat account- en/of inloggegevens worden gedeeld met derden, zal de toegang tot het betrokken account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat Gezonder Leven aan de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

15.3 Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op enige manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Gezonder Leven, dan is Gezonder Leven gerechtigd de toegang tot het account – al dan niet tijdelijk – te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant. Zo is de Klant ertoe gehouden zich steeds respectvol en gepast te gedragen naar Gezonder Leven en eventuele andere deelnemers van een online-traject toe. 

15.4 Gezonder Leven zal steeds per aangekochte Online Dienst meedelen hoelang de betrokken online Dienst ter beschikking blijft van de Klant.

15.5 Gezonder Leven kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van de Online Dienst tijdelijk niet beschikbaar zou zijn omwille van een technisch defect of andere (telecommunicatie) storing. 

15.6 De Klant dient minstens over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en Ipad of computer te beschikken om toegang te krijgen tot de Online Diensten.  

Artikel 16. Volledigheid en nietigheid

16.1 De Overeenkomst vervangt elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen Partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

16.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de Overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken. 

Enkel de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen over de Overeenkomst en de bijhorende Algemene Voorwaarden.

Versie 4 april 2024

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wenst te herroepen) 

BV Gezonder Leven, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Hoge Kouterstraaat 25, 9030 Mariakerke (gent) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1006.441.019;

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………… — Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Datum ………………………………………………………………………………………………… — Handtekening van consument(en) 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.