Privacybeleid

Dit Privacybeleid gaat uit van BV Gezonder Leven, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Hogekouterstraat 25, 9030 Mariakerke (Gent) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1006.441.019, hierna ‘Gezonder Leven’ genoemd. 

Gezonder Leven vindt de bescherming van de gegevens en de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website zeer belangrijk, en in navolging hiervan werd volgend privacybeleid opgesteld (hierna het ‘Privacybeleid’). 

Huidig Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de navolgende nationale wetgeving.

Dit Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van de website Gezonder Leven, hierna de ‘Website’ genoemd. Eventuele aanpassingen, wijzigingen of veranderingen aan de Website kunnen aanleiding geven tot wijzigingen aan dit Privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig de inhoud van de Privacybeleid te consulteren.

Voorts is dit Privacybeleid enkel van toepassing op de Website van Gezonder Leven. Indien op de Website linken naar andere websites staan, is op deze andere websites een eigen privacybeleid van toepassing. Gezonder Leven is niet aansprakelijk voor de privacymaatregelen en/of de inhoud van deze websites. Gezonder Leven raadt daarom aan om ook het privacybeleid van deze andere website te raadplegen. 

1. Identificatie

BV Gezonder Leven, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Hoge Kouterstraat 25, 9030 Mariakerke, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1006.441.019, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Heleen Becuwe.

E-mailadres: info@heleenbecuwe.be

Telefoonnummer : 0496/42.18.26

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gezonder Leven verzamelt alleen de persoonsgegevens die door de klant en gebruikers van de Website werden bezorgd. 

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die Gezonder Leven verwerkt:

  • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, bloed- en andere testresultaten.
  • Elektronische identificatiegegevens: cookies, browsergegevens, IP-adres, …

3. Rechtsgrond

Algemene doeleinden

Gezonder Leven verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Identificatiegegevens: worden verwerkt zodat Gezonder Leven haar diensten kan verstrekken, de overeenkomst kan uitvoeren, de klant te informeren over wijzigingen van haar Diensten of vragen die haar via de Website of per e-mail worden gesteld, te beantwoorden. 

Rechtsgrond : uitvoering van de overeenkomst of de toestemming. 

  • Elektronische identificatiegegevens: worden verwerkt om de werking van de Website te optimaliseren. 

Rechtsgrond : Toestemming of rechtmatig belang

Marketingdoeleinden

Naam, voornaam en e-mailadres kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Hier zal steeds eerst de uitdrukkelijke toestemming van de klant en/of gebruiker worden gevraagd. 

4. Rechten

De klant en de gebruiker van de Website heeft (onder bepaalde voorwaarden) recht op:

  • Inzage vragen in haar persoonsgegevens,
  • Kopie opvragen van haar persoonsgegevens,
  • Correctie vragen van haar persoonsgegevens,
  • Vragen dat haar persoonsgegevens worden gewist,
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van haar persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),
  • De toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van de nieuwsbrief).

Indien je jouw toestemming intrekt, dan zullen jouw persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je de toestemming hebt ingetrokken. 

De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht die rust op Gezonder Leven, of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder jouw toestemming mogen worden uitgevoerd (zoals de verwerkingen nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst), of de verwerkingen die reeds plaatsvonden voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@heleenbecuwe.be.

Het uitoefenen van bovenstaande rechten is in principe kosteloos. Enkel wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan een vergoeding worden aangerekend. In bepaalde gevallen kan er ook voor worden geopteerd om geen gevolg te geven aan het verzoek, indien dit bijvoorbeeld indruist tegen een wettelijke verplichting die rust op Gezonder Leven.

Indien je denkt dat Gezonder Leven jouw persoonsgegevens niet rechtmatig en/of volgens de wettelijke bepalingen verwerkt, dan kan je klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen. Het op te geven e-mailadres is info@heleenbecuwe.be.

Echter vragen we jouw om in eerste instantie bij Gezonder Leven te informeren via info@heleenbecuwe.be of telefonisch 0496/42.18.26. Vaak zullen eventuele problemen/misverstanden eenvoudig opgelost kunnen worden.

5. Bewaartermijn gegevens 

Gezonder Leven bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder artikel III.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Gezonder Leven de gegevens langer bewaren.

De bewaartermijn van persoonsgegevens zal in ieder geval niet langer zijn dan 7 jaar. 

6. Beveiliging gegevens

Gezonder Leven neemt de bescherming van de persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Zij streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te blijven nemen, rekening houdende met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context, de verwerkingsdoeleinden en de mogelijke risico’s voor de betrokken rechten. 

De Website van Gezonder Leven is beveiligd door een SSL certificaat. 

Gezonder Leven deelt de informatie die zij verzamelt in het kader van één-op-één consults en -trajecten, met de klant via een persoonlijke Notion-pagina, zodat de klant op elk moment toegang en inzage heeft in de door Gezonder Leven over haar verwerkte persoonsgegevens.

Indien de klant de indruk zou hebben dat haar persoonsgegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met Gezonder Leven via info@heleenbecuwe.be.

7. Delen van de gegevens met derden 

Gezonder Leven zal de persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

Indien het noodzakelijk is dat Gezonder Leven in dit kader de persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Gezonder Leven de persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Gezonder Leven hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van haar rechten.

In geen geval zal Gezonder Leven de persoonsgegevens verkopen aan derde partijen. 

8. Verwerkingsverantwoordelijke en vragen 

Jouw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Heleen Becuwe, die tevens contactpersoon is bij vragen en/of klachten in het kader van dit privacybeleid. 

E-mail : info@heleenbecuwe.be

Tel nr.:  0496/42.18.26